December 12, 2010

London (part 1/2)

Source: Wikipedia

倫敦係英國嘅首都,所以亦叫英京。同時亦係英格蘭嘅首府、歐盟人口最多嘅城市。自十八世紀以來,倫敦一直都係世界上最重要嘅政治、經濟、文化、藝術同埋娛樂中心之一。喺二零零五年,倫敦嘅人口有差唔多七百五十萬,大城市區嘅人口超過一千二百萬人。

leon4 deon1 hai6 jing1 gwok3 ge3 sau2 dou1 ,so2 ji5 jik6 giu3 jing1 ging1 。tung4 si4 jik6 hai6 jing1 gaak3 laan4 ge3 sau2 fu2 、au1 mang4 jan4 hau2 zeoi3 do1 ge3 sing4 si5 。zi6 sap6 baat3 sai3 gei3*2 ji5 loi4 ,leon4 deon1 jat1 zik6 dou1 hai6 sai3 gaai3 soeng6 zeoi3 zung6 jiu3 ge3 zing3 zi6 、ging1 zai3 、man4 faa3 、ngai6 seot6 tung4 maai4 jyu4 lok6 zung1 sam1 zi1 jat1 。hai2 ji6 ling4 ling4 ng5 nin4 ,leon4 deon1 ge3 jan4 hau2 jau5 caa1 m4 do1 cat1 baak3 ng5 sap6 maan6 ,daai6 sing4 si5 keoi1 ge3 jan4 hau2 ciu1 gwo3 jat1 cin1 ji6 baak3 maan6 jan4。Vocabulary

倫敦 leon4 deon1 / lun2 dun1 - London
係 hai6 / xi4 - yes, it is; are
英國 jing1 gwok3 / ying1 guo2 - England / the UK
嘅 ge3 ge2 / - possessive/final particle
首都 sau2 dou1 / shou3 du1 - capital city
所以 so2 ji5 / suo3 yi3 - so; therefore; hence; thus; consequently; as a result
亦 jik6 / yi4 - also, too
叫 giu3 / jiao4 - called; be known as
英 jing1 / ying1 yang1 ying4 - petal; British
京 ging1 / jing1 jing3 qiang2 yuan2 - capital city; great
同時 tung4 si4 / tong2 shi2 - simultaneously, additionally, more over
英格蘭 jing1 gaak3 laan4 / ying1 ge2 lan2 - England
首府 sau2 fu2 / shou3 fu3 - capital city of an autonomous region
歐盟 au1 mang4 / ou1 meng2 - EU
人口 jan4 hau2 / ren2 kou3 - population
最多 zeoi3 do1 / zui4 duo1 - the most (in quantity)
城市 sing4 si5 / cheng2 shi4 - city
自 zi6 / zi4 - self; private; personal
十八世紀 sap6 baat3 sai3 gei3*2 / shi2 ba1 shi4 ji4 - 18th Century
以來 ji5 loi4 / yi3 lai2 - since (a previous event)
一直 jat1 zik6 / yi1 zhi2 - always; straight; continue
都係 dou1 hai6 / - 粵 also is
世界上 sai3 gaai3 soeng6 / shi4 jie4 shang4 - on earth, in this world
最 zeoi3 / zui4 - most; extremely; exceedingly
重要 zung6 jiu3 / zhong4 yao4 - important
政治 zing3 zi6 / zheng4 zhi4 - politics
經濟 ging1 zai3 / jing1 ji4 - economy; economic
文化 man4 faa3 / wen2 hua4 - civilization; culture; education; schooling; literacy
藝術 ngai6 seot6 / yi4 shu4 - art
同埋 tung4 maai4 / - 粵 and; join in
娛樂中心 jyu4 lok6 zung1 sam1 / yu2 le4 zhong1 xin1 - entertainment centre
之一 zi1 jat1 / zhi1 yi1 - one (of a given quantity)
喺 hai2 / xi4 - be in; be on; be at
二 ji6 / er4 - two
零 ling4 / ling2 lian2 ling4 - zero
五 ng5 / wu3 - five
年 nin4 / nian2 - year
有 jau5 jau6 / you3 {you4} - have
差唔多 caa1 m4 do1 / - 粵 similar, almost alike
七 cat1 / qi1 - seven
百 baak3 / bai3 bo2 mo4 - hundred
五十 ng5 sap6 / wu3 shi2 - fifty
萬 maan6 / wan4 - ten thousand; innumerable
大城市 daai6 sing4 si5 / da4 cheng2 shi4 - major city; big city; metropolis; metropolis; large city
區 keoi1 au1 / qu1 ou1 - distinguish; area; few
超過 ciu1 gwo3 / chao1 guo4 - exceed; surpass
一千 jat1 cin1 / yi1 qian1 - one thousand
二百 ji6 baak3 / er4 bai3 - two hundred, 200
人 jan4 jan4*2 / ren2 - person

Donation
If you find the material presented in this post helpful, please consider making a donation to support this website.